ΚοΔιΦΕΕΤ - Αρχική
Περί ΚοΔιΦΕΕΤ
5ο Συνέδριο
Επόμενο Συνέδριο
Προηγούμενα Συνέδρια
Πρακτικά Συνεδρίων
PARSEL
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Προσεχή Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή περιοδικά
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ KAI ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

"ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εκπαίδευση στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Φυσικής και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η ερευνητική συνεισφορά σε αυτές και η αξιοποίησή τους.
Το πρόγραμμα παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ενώ μπορεί να οδηγήσει και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (90 ECTS). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών και (β) Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και όπως ορίζει ο κανονισμός του ΠΜΣ.
ΦΕΚ
Για τα μαθήματα και το διδακτικό προσωπικό δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος. Σχετικός σύνδεσμός: http://pms-difet.physics.auth.gr

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

"ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)

Στο πρόγραμμα λειτουργούν οι εξής κατευθύνσεις:
1. «Διδακτική της Χημείας»
2. «Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»
3. «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
Tο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του ΜΠΣ "Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες" (ΔιΧηΝΕΤ) που είχε ξεκινήσει στα Τμήματα Χημείας Αθηνών και Θεσσαλονίκης το 1998
Σχετικός σύνδεσμός: http://www.chem.uoa.gr/?p=52710&lang=el

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

"ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από τον Σεπτέμβριο του 2018 τo Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί το διαρκείας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων) πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση», με δύο ειδικεύσεις:
Α. Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση
Β. Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2657/6-7-2018: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/
Σημειωτέον ότι ως προς τη δεύτερη κατεύθυνσή του, το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του ΜΠΣ "Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες" (ΔιΧηΝΕΤ) που είχε ξεκινήσει στα Τμήματα Χημείας Αθηνών και Θεσσαλονίκης το 1998
Σχετικός σύνδεσμός: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/


Πανεπιστήμιo Αιγαίου (Ρόδος)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

«Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση"

 • Το παραπάνω Π.Μ.Σ. διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pse.aegean.gr/dithenet/?lang=el

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής, με μία ειδίκευση σχετική με τις φυσικές επιστήμες:

  "Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών"

  Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eled.auth.gr/documents/kanonismos_ptde_pms_new1.pdf


  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει και το παρακάτω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:

  "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής"

  Περισσότερες πληροφόρίες:

  http://whttp://www.physics.uoi.gr/el/node/57/


  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας

  Το αναμορφωμένο (2014) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (Μ.Π.Ε.) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει και την κατεύθυνση

  "Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας"

  http://www.chem.uoi.gr/el/node/22